Меню

   
 

Адреса:

 

Адреса:
58012,
вул. Університетська,
буд. 28, аудиторії 12, 13

Телефон:
(0372) 58-48-70

 
 

Посилання:

   
 

Для абітурієнта

 

Магістр факультету прикладної математики

  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Підготовка магістра здійснюється на основі освітньо-професійної програми (ОПП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
Особи, які успішно виконали програму підготовки магістра та пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича основою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» є нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення «Про ступеневу освіту», Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», Положення «Про організацію педагогічної практики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».
Відповідно до Положення про магістратуру в ЧНУ від l …….
Освітньо-професійна програма магістра (кожної спеціальності в університеті) передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку.
Теоретична підготовкавизначається навчальним типовим (робочим) планом спеціальності, в якому зазначається перелік основних навчальних дисциплін (загально університетських та професійно-практичних (фахових), до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми.
Практична підготовкавключає проходження студентами педагогічної (асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.
Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:
1) викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх викладання у ВНЗ;
2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи);
3) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника.

Завдання практики:

 • ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної діяльності викладача ВНЗ І-ІV рівнів акредитації;
 • оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності;
 • виконання магістрантом функцій: викладача фахових дисциплін спеціальності; молодого науковця; куратора студентської групи.

Наукова підготовкапередбачаєорганізацію самостійної дослідницької діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання магістерської роботи.
Науково-дослідницький модуль включає:

 • збір та опрацювання матеріалів з теми магістерського дослідження;
 • підготовка тез на студентську наукову конференцію;
 • підготовка наукової статті до фахового збірника;
 • консультування студентів із написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт;
 • аналіз та підготовка відзиву наукового керівника курсової роботи студента;
 • узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі рукопису магістерської роботи;
 • подання науковому керівнику завершеного тексту магістерської роботи.

Магістерська робота є кваліфікаційним науково-практичним доробком, що містить науково обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати, висновки та рекомендації і свідчить про спроможність студента самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань.
Тематика магістерських робіт визначається випускною кафедрою, затверджується її рішенням і доводиться до відома студентів на початку навчального року.
Студенту-магістранту надається право обирати тему, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.
Теми магістерських робіт пов'язані з напрямами основних науково-дослідних робіт кафедри.
Керівниками магістерських робіт є професори та доценти даної кафедри.
Виконання магістерських робіт проводиться за індивідуальними планами, схваленими кафедрою.
Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні Державної кваліфікаційної комісії, затвердженої наказом ректора університету у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.


Програма підготовки фахівця ОКР «Магістр»
8.080101 Математика

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Математика здійснюється на основі нормативно-правової бази освіти: Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», Положення «Про організацію педагогічної практики  в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».
Мета програми підготовки фахівця ОКР «Магістр» забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань  та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної математичної науки, педагогіки та методики вищої освіти, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.
Характеристика сфери і об’єктів діяльності
Магістр спеціальності «Математика» бере участь у розробці, впровадженні та використанні математичних методів і алгоритмів, призначених для різних галузей народного господарства, у математичному забезпеченні теоретичних і прикладних досліджень у галузі природних, технічних і економічних наук, зокрема у створенні та використанні математичного забезпечення електронно-обчислювальної техніки; а також у викладацькій роботі у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, закладах профтехосвіти, технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах, займається науково-дослідною роботою в галузі математики як у ВУЗах та і в науково-дослідних установах.
За умов набуття відповідної підготовки (про що робиться відповідний запис у додаток до диплому), або після проходження стажування, магістр математики може також викладати математику, інформатику та споріднені дисципліни у середніх та вищих навчальних закладах.

Основні види діяльності
Випускник даної спеціальності повинен освоїти на встановленому кваліфікаційною характеристикою рівні сукупність таких видів діяльності:

 • педагогічну;
 • науково-дослідну;
 • виробничо-технологічну;
 • інформаційно-методичну;
 • виховну.

Соціальна напрямленість діяльності магістра
Магістр повинен:

 • бути підготовленим до успішної професійної і соціальної діяльності, яка забезпечуватиме прогрес України;
 • володіти знанням історії української держави та її народу, бачити місце України серед країн світу, визначити місце і роль професійної діяльності у вирішенні завдань науково-технічного і соціального розвитку України;
 • поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно поновлювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності, володіти навиками виховної роботи серед учнів, студентів, у колективі;
 • вільно володіти письмовою і усною літературною мовою, професійно користуватися хоча б однією іноземною мовою, володіти основами теорії і історії української і світової культури, а також мати потребу в постійному духовному і фізичному самовдосконаленні;
 • бути підготовленим до діяльності по одержанню нових наукових знань класичної, сучасної та прикладної математик.

У результаті виконання даної програми студент-магістр має набути таких компетенцій:
Знання:

 • вміння та навички, які необхідні для розробки, впровадження і використання математичних методів і алгоритмів у різних галузях науки і народного господарства;
 • методи та засоби викладання математики, форми організації навчального процесу в середніх та вищих навчальних закладах;
 • основні положення філософії та сучасних економічних, політичних теорій, основи природознавства, психології та педагогіки;
 • основні поняття, концепції і факти  сучасної математики, зокрема, таких її розділів, як дійсний і комплексний аналіз, лінійна алгебра, аналітична і диференціальна геометрія, теорія ймовірностей і математична статистика, звичайні диференціальні рівняння та рівняння з частинними похідними, дискретна математика та математична логіка, абстрактна алгебра і теорія чисел, функціональний аналіз, а також знати основні положення теоретичної механіки, теоретичної фізики, інформатики, екології;
 • основи правознавства, психології, педагогіки та методики викладання математики;
 • профілюючі та спеціальні дисципліни, в тому числі: основи теорії груп, аналітична геометрія афінних та евклідових просторів, простори з квадровною метрикою, геометричні перетворення, вибрані питання алгебри та початків аналізу, вибрані розділи сучасної математики, загальна теорія функцій, оператори в просторах аналітичних функцій, класифікація розривних функцій, топологічні векторні простори, геометрія банахових просторів, еквівалентність лінійних операторів, додаткові розділи теорії функцій, узагальнені функції та їх застосування до задач математичної фізики, елементи якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь, крайові задачі для параболічних рівнянь 2-го порядку, задачі дифузії і теплопровідності, еліптичні крайові задачі 2-го порядку, гібридні інтегральні перетворення, сучасні технології програмування, історія і методологія математики, методика викладання математики у вищій школі, педагогіка і психологія вищої школи, узагальнені функції та їх застосування, еволюційні рівняння та їх застосування, інваріантні многовиди динамічних систем, методи теорії самоспряжених операторів та їх застосування, додатні оператори, вибрані питання теорії операторів у просторах аналітичних функцій, нарізні і сукупні властивості функцій багатьох змінних, загальні параболічні крайові задачі, задачі з рухомими межами, застосування комп`ютерної техніки до розв`язування задач з диференціальних рівнянь, теоретичні основи математики;
 • принципи і засоби збору, систематизації, узагальнення інформації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності; практичні питання редагування і підготовки матеріалів до опублікування; складання рефератів, оглядів і рецензій; основи права і наукової організації праці;
 • психолого-педагогічної теорії педагогіки та психології вищої школи та   готовності застосовувати її на практиці;
 • методологічних основ і категорій педагогіки та психології вищої школи;
 • нових освітніх та інформаційних технологій, сучасних засобів навчання та використання їх у педагогічному процесі;
 • раціональних способів підвищення професійної компетентності;
 • управління освіти, педагогічним процесом.

Вміння:

 • практично застосовувати класичні та сучасні методи дослідження функцій, координатний метод геометрії в поєднанні з аналітичними і лінійно-алгебраїчними  методами, техніку розв’язання і якісного дослідження диференціальних рівнянь, імовірнісні і статистичні методи , володіти сучасною технікою програмування на ЕОМ, методикою обробки результатів експерименту, бути обізнаним з елементами математичного моделювання в природничих та суспільних науках.
 • повинен володіти основними принципами методичної системи навчання в Україні, тобто, знати мету, зміст та засоби навчання, форми організації навчального процесу та самостійної роботи
 • застосовувати одержані в області математики знання для розв'язання конкретних педагогічних, методичних, науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових і інших задачах;
 • планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу, формувати в учнів наукові уявлення про природні явища і процеси, розвивати у них інтерес до вивчення математики; визначати ступінь і глибину засвоєння учнями навчального матеріалу; прищеплювати учням навички самостійного поповнення знань; аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід організації навчального процесу, навчально методичної та ідейно-виховної роботи;
 • здійснювати   ідейне, естетичне і трудове виховання учнів;
 • використовувати сучасну електронно-обчислювальну техніку; технічні засоби навчання і наукового експерименту, спеціальну апаратуру;
 • систематично підвищувати свою кваліфікацію, вести лекційну і пропагандистську роботу.
 • забезпечувати   високий   науково-теоретичний   і   методичний   рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
 • будувати   логічно   завершений   педагогічний   процес  у   навчальних закладах різного типу і рівня акредитації;
 • виділяти і встановлювати взаємозв'язки між складовими та напрямами виховання;
 • активізувати навчальну та професійну діяльність студента;
 • аналізувати та діагностувати педагогічні явища;
 • планувати зміст різних видів діяльності;
 • контролювати і давати оцінку (самооцінку) учасникам педагогічної діяльності;
 • створювати  проблемні  ситуації,  умови  для  розвитку  пізнавальних

     процесів почуттів і волі студентів;

 • встановлювати психолого-педагогічний контакт з аудиторією;
 • організовувати спільну творчу діяльність;
 • моделювати та проводити експеримент;
 • робити  ранжування   комплексу  цілей   і  задач  для   кожного   етапу педагогічного процесу;
 • планувати індивідуальну роботу зі студентами з метою стимулювання їх до науково-дослідницької діяльності;
 • робити установку на формування морально-ціннісних якостей;
 • формувати стійкий інтерес до професійної діяльності і науки;
 • планувати, організовувати і вести науково-дослідну роботу; розробляти математичні моделі в сфері науки і техніки і економіки; ставити і обґрунтовувати цілі і задачі досліджень; проводити всі необхідні дослідження і ставити задачі для ЕОМ; здійснювати обробку одержаних даних і правильно оформлювати результати досліджень;
 • застосовувати раціональні методи пошуку, відбору і використання інформації, здійснювати її перевірку і класифікацію джерел; орієнтуватись в спеціальній науковій і науково-методичній літературі по спеціальності і суміжним питанням;
 • редагувати реферати і рецензувати тексти; підготовляти рукописи до публікації.

Призначення:  підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі напряму «Математика» та підготовки професорсько-викладацького резерву, а також спрямована на їх адаптацію до конкретної діяльності у навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, науково-дослідних інститутах та галузях народного господарства.

Магістр спеціальності Математика у своїй діяльності орієнтований на поглиблене вивчення основ класичної та сучасної математики, дисциплін психолого-педагогічного циклу та комп'ютерних наук. Фахова підготовка передбачає вивчення новітніх методик наукових досліджень та педагогічних досягнень. Магістр може займати посади вчителів математики та інформатики старшої школи та середніх спеціальних закладів, молодших наукових співробітників науково-дослідних інститутів, інженера або програміста обчислювального центру чи галузевого науково-дослідного закладу. Він може працювати в комерційних фірмах, пов'язаних з розробкою та реалізацією математичного забезпечення і програмних продуктів.


 
 


© Офіційний сайт кафедри "Алгебри та Інформатики"
2012 рік

© Сторив: Муляр К. М.