Історія кафедри

Зліва направо: Ковдриш В.В., доц. Сікора В.С., доц. Мироник В.І., доц. Колісник Р.С., зав. кафедри доктор фіз.-мат. наук, проф. Городецький В.В., доц. Боднарук С.Б. , Шевчук Н.М., Лучко В.С., доктор фіз.-мат. наук, доц. Мартинюк О.В., доктор історичних наук, проф. Житарюк І.В.

Зліва направо: Ковдриш В.В., доц. Сікора В.С., доц. Мироник В.І., доц. Колісник Р.С., зав. кафедри доктор фіз.-мат. наук, проф. Городецький В.В., доц. Боднарук С.Б. , Шевчук Н.М., Лучко В.С., доктор фіз.-мат. наук, доц. Мартинюк О.В., доктор історичних наук, проф. Житарюк І.В.

Історія кафедри алгебри та інформатики

(до 2004 року – кафедра алгебри та геометрії)

Кафедра алгебри та геометрії утворена в 1940 році в складі фізико-математичного фа­культету Чернівецького державного університету. Важливу роль в організації кафедри, в обранні її наукового напрямку відіграли академіки Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992), Борис Володимирович Гнєдeнко (1912-1995) та заслужений діяч науки УРСР, професор Олександр Степанович Смогоржевський (1896-1969).

Першим завіду­ва­чем кафедри алгебри та геометрії став Кікець Ю.О., а з 1944 року став учень О.С.Смо­гор­жевсь­кого Микола Григорович Бєляєв (1904­–1981). М.Г.Бєляєв на­ро­дився 25 листопада 1904 року в місті Ярославлі в сім’ї службовців. Навчаючись у пе­да­го­гічному технікумі, в 1923 році М.Г.Бєляєв розпочав свою трудову діяльність ви­хо­ва­те­лем дитячого будинку в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Після закінчення педаго­гічного технікуму Микола Григорович вступає до Дніпропетровського інституту народ­ної освіти і в 1930 році закінчує його. Потім працює асистентом Дніпро­пет­ровсь­ко­го фізико-хіміко-математичного інституту, а з 1931 по 1934 рік навчається в аспірантурі при кафедрі геометрії цього інституту. За направленням Народного Комісаріату УССР у лю­тому 1945 року М.Г.Бєляєв приїжджає на Буковину для роботи в Чернівецькому універ­ситеті, завідує кафедрою алгебри та геометрії. У 1952 році М.Г.Бєляєв захищає канди­датську дисертацію й наполегливо працює над проблемами диференціальної гео­мет­рії ліній та поверхонь неевклідових просторів нормалізації гіперповерхонь, оснащених по­лем прямих. Бєляєв М.Г. опублікував понад 30 наукових праць.

З 1953 по 1956 рік М.Г.Бєляєв працює на посаді проректора з навчальної роботи ЧДУ, з 1956 по 1966 рік – декан фізико-математичного факультету, з 1956 по 1973 рік – за­відувач кафедри алгебри та геометрії. Микола Григорович доклав багато зусиль для вста­новлення наукових контактів кафедри алгебри та геометрії з провідними мате­матич­ни­ми центрами колишнього СРСР, приділяв велику увагу безпосередній роботі з мо­лод­дю, читав чудові лекції з основних та спеціальних курсів. Разом з професорсько-викла­даць­ким колективом факультету він виховав численний загін здібних фахівців.

У 1948-1950 роках кафедрою завідував Михайло Костянтинович Фаге (1915-1995), а з 1950 по 1956 рік – Юрій Миколайович Ястребов (1917-1961). Саме в цей час на кА­фед­рі розпочинаються дослідження в галузі ріманової геометрії та її узагальнень, від­кри­ва­ється аспірантура. Під керівництвом Ю.М.Ястребова закінчує аспірантуру i в 1959 році за­хищає кандидатську дисертацію випускник кафедри Борис Савич Вакарчук (1928 р.н.).

Спеціальні курси, прочитані О.С.Смогоржевським, М.Г.Бєляєвим, Ю.М.Ястре­бо­вим, допомога кафедрі з боку провідних учених інших вузів і академій наук сприяли по­ліп­­шенню підготовки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією. З лекціями для студентів i працівників кафедри виступали або керували їхньою науковою роботою такі вчені: академіки О.Д.Александров, О.В.Погорєлов, член-кореспондент АН СРСР Б.М.Де­лоне, професори В.А.Єфремович, М.П.Корнійчук, Г.Ф.Лаптєв, В.С.Малаховський, Н.М.Ocтіану, Б.А.Розенфельд, А.М.Самойленко, М.С.Синюков.

3 1956 по 1974 рік кафедру знову очолює Микола Григорович Бєляєв, з 1974 року по 1986 рік – Василь Тодорович Мартинюк (1938-1999). Василь Тодорович народився 14 січ­ня 1938 року в с. Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області. У 1955-1960 роках навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету ЧДУ, в 1965-1968 роках – в аспірантурі Дніпропетровського університету. З 1960 по 1965 рік пра­цював асистентом кафедри алгебри та геометрії. З 1968 року (після повернення з аспі­ран­тури) В.Т.Мартинюк працював асистентом, а з 1968 по 1970 рік – старшим ви­кла­да­чем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року Мартинюк В.Т. працює на посаді до­цента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року – на посаді завідувача кафедри ал­геб­ри та геометрії, з 1993 року – на посаді заступника декана, з 1995 року до червня 1999 року – декана математичного факультету.

Кандидатську дисертацію В.Т.Мартинюк захистив у 1969 році у Дніпропет­ров­сь­ко­му університеті. Наукові дослідження Василя Тодоровича стосуються апроксимації та від­новлення функцій, ліній та поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одер­жа­но точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів непе­рерв­­ності інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; досліджено пи­тання про точність відновлення ліній при наявності інформації про модулі немоно­тон­нос­ті функцій, що задають параметрично лінію, за допомогою ламаних. Автор понад 40 нау­кових праць.

Велику увагу Василь Тодорович приділяв навчально-методичній роботі. Прочитані ним лекції та підготовлені 8 навчально-методичних посібників свідчать про високий про­фе­­сіоналізм і великий досвід творчої праці. Мартинюк В.Т. брав участь у організації та про­­веденні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських кон­­­ференціях і на засіданнях районних методичних об’єднань учителів математики.

„Геометрія образів неевклідових просторів з гаусдорфовою і проективною мет­ри­ка­ми” – така тема наукових досліджень кафедри у цей період. З ініціативи М.Г. Бєляєва і за допомогою Бюро всесоюзного Геометричного семінару (професори Г.Ф. Лаптєв, Н.М. Ос­тіану, В.С. Малаховський) у 1979 році на базі кафедри алгебри та геометрії в Чер­ні­вецькому університеті працювала Всесоюзна геометрична школа. Це сприяло фор­му­ванню нового геометричного напрямку наукових досліджень кафедри, заснованому на так званому коваріантному методі з використанням апарату зовнішнього диферен­ці­аль­ного числення.

З 1986 по 1996 рік завідувачем кафедри працював Роман Федорович Домбровський (1941-2006). Р.Ф.Домбровський народився 18 червня 1941 року в с. Марківка Томаш­піль­сь­кого району Вінницької області. У 1958-1963 роках навчається на фізико-ма­тема­тич­но­му факультеті ЧДУ. З 1963 року працює на посаді лаборанта кафедри алгебри та гео­мет­рії. З 1963 по 1965 рік – служба в Радянській Армії. З 1965 року Домбровський Р.Ф. – асис­тент кафедри алгебри та геометрії. У 1972-1975 роках навчається в аспірантурі Від­ді­лу математики МДУ ім. Ломоносова. З 1975 року – старший викладач, з 1984 року – до­цент кафедри алгебри та геометрії. З 1986 по 1996 рік Домбровський Р.Ф. – завідувач кафед­ри алгебри та геометрії. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році у Ка­зансь­ко­му університеті.

Домбровський Р.Ф. будує внутрішню геометрію дотично-оснащеної поверхні n-ви­мір­ного проективного простору, досліджує диференційовні многовиди, дотичний жмуток яких має структуру розшарованого простору. Особливу увагу приділяє геометрії інтег­раль­них підмноговидів у многовидах майже кватерніонної, антикватерніонної, ква­зі­ква­тер­ніонної структур. Автор понад 70 наукових праць.

Роман Федорович проводив на кафедрі алгебри та геометрії значну науково-ме­то­дич­ну роботу, опублікував 10 навчально-методичних посібни­ків, 19 праць у спів­авторс­т­ві зі студентами. Спеціальні курси, прочитані Р.Ф.Домбровським, сприяли поліпшенню під­го­товки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією. Тема науково-до­слід­ниць­кої роботи кафедри – „Диференціально-геометричні структури на диференційовних мно­говидах” – стала також темою роботи в Чернівцях у 1987 році Всесоюзної геомет­рич­ної школи. Матеріали Геометричної школи 1987 року опубліковано у вигляді наукової моно­графії (1991 р.). З 1990 року студентами і працівниками кафедри ведеться до­слід­жен­ня по темі, яка фінансується міністерством освіти України на конкурсній основі.

З 1996 року кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Василь Ва­сильович Городецький.

На кафедрі працювали Дмитро Васильович Веденяпін, Михайло Іванович Несте­рен­ко, Юрій Степанович Слободян, Борис Савич Вакарчук, Михайло Іванович Штогрин, Ана­толій Якович Петренюк, Ярослав Семенович Крилюк, Валентина Леонтіївна Голець, Геннадій Казимірович Курек, Тетяна Геннадіївна Курек, Іван Якович Федів, Василь Сте­па­нович Шадний, Олена Володимирівна Опольська, Степан Михайлович Грабко, Воло­ди­мир Григорович Нагола, Євгенія Устимівна Ясинська, Василь Степанович Собчук, Ва­силь Тодорович Мартинюк, Наталія Павлівна Настасьєва, Таїсія Назарiвна Балазюк, Хрис­тина Євстахівна Курек, Марія Степанівна Овчар, Мирон Михайлович Похила, Ро­ман Федорович Домбровський.

Математичний факультет і, зокрема, кафедра алгебри і геометрії встановлює тісний зв’я­зок зі школами міста й області. Значна роль у налагодженні та підтриманні таких зв’я­зків належить М.І.Нестеренку – випускнику (1940 р.) Харківського університету (1944-1955 рр. – викладач Чернівецького учительського інституту, 1955-1976 рр. – стар­ший викладач кафедри алгебри і геометрії Чернівецького університету). Нестеренко М.І. ор­ганізовує педагогічну практику студентів, видає методичний посібник з методики ви­кла­дання основ векторної алгебри в середній школі, а разом з М.М.Похилою – збірник за­дач для підготовки учнів до олімпіад з математики.

Алгебраїчна спеціалізація на кафедрі значно поліпшилася з прибуттям на кафедру у 1977 році Ярослава Семеновича Крилюка (випускника Московського університету) після за­кінчення аспірантури під керівництвом академіка О.І.Кострикіна. Крилюк Я.С. під­го­ту­вав і прочитав ряд сучасних спеціальних курсів з теорії алгебр. У 1979 році Я.С.Крилюк захищає в МДУ кандидатську дисертацію „Алгебры картановского типа: представления и продолжения”. Він довів, що приєднане зображення простої алгебри Лі над полем до­дат­ної характеристики не допускає ненульового картанівського продовження, класифікував модулі висоти 1 над скінченними алгебрами всіх чотирьох картанівських серій у додатній ха­рактеристиці і знайшов максимальні розмірності незвідних зображень цих алгебр. З 1993 року Я.С.Крилюк працює в Саскачеванському університеті (Канада).

З 2001 року темою наукових досліджень кафедри є властивості фільтрованих він­це­вих добутків і матричних груп, еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами не­скін­ченного порядку та іншими операторами узагальненого диференціювання, роз­ви­ток теорії задачі Коші та нелокальних багатоточкових задач для вказаних рівнянь у ло­каль­но-опуклих та топологічно спряжених до них просторах.

10 червня 2004 року згідно з наказом №10 по ЧНУ кафедру алгебри і геометрії пе­ре­йменовано на кафедру алгебри та інформатики.

На той час на кафедрi алгебри та інформатики працювало 13 викладачiв:

Городецький Василь Васильович (доктор фіз.-мат. наук, професор). Працює на ка­федрі з 1996 року. У 1995 р. захистив докторську дисертацію „Дослідження множин по­чаткових значень гладких розв’язків диференціально­-операторних рівнянь парабо­ліч­но­го типу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Напрям наукових до­слід­жень – еволюційні рівняння нескінченного порядку з псевдо диференціальними опе­ра­торамию Автор 6 монографій, 14 навчальних посібників та понад 250 наукових праць. Під керівництвом Городецького В.В. захищено 13 кандидатських дисертацій. Його учні Жи­тарюк І.В., Готинчан Т.І., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Шевчук Н.М., Мироник В.І., Ленюк О.М., Тупкало І. С. працюють на факультеті прикладної математики Чернівецького університету.

Житарюк Іван Васильович (кандидат фіз.-мат. наук, доктор іст. наук, професор). Пра­цює на кафедрі з 1977 року. Кандидатську дисертацію на тему “Задача Коші для па­рабо­лічних рівнянь з деякими виродженнями у просторах узагальнених функцій” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння захистив у 1992 році. Докторську дисертацію на тему „Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)” (спеціальність − українознавство) захистив у 2010 році. На­прям наукових до­сліджень – граничні властивості гладких у шарі розв’язків рівнянь параболічного типу, історія розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Автор 1 мо­нографії, 7 навчальних посібників, 120 наукових праць.

Cікopa Bірa Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 1997 року. Кандидатську дисертацію “Мінімальні системи твірних скінченних гіперок­та­ед­­ральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, захистила у 2001 році. Напрям наукових досліджень – системи твірних скінченних метасиметричних та автоматичних груп підстановок. Автор 3 навчальних посібників, 23 методичних вказівок, 39 наукових праць.

Боднарук Свiтлана Богданiвна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 1996 року. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію “Дослідження дихотомічних інваріантних многовидів динамічних систем” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Напрям наукових досліджень – інваріантні многовиди авто­ном­них систем диференціальних рівнянь, функція Гpіна лінійного розширення динамічної сис­теми на тopі. Автор 8 навчальних посібників і 13 наукових праць.

Мартинюк Ольга Василівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 1998 року. Кандидатську дисертацію “Задача Коші для еволюційних рівнянь з опе­Ра­то­ром Бесселя нескінченного порядку” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рів­няння захистила у 2004 році. Напрям наукових досліджень – граничні властивості гладких у шарі розв’язків параболічних псевдодиференціальних рівнянь. Автор 40 на­у­ко­вих праць (з них - 1 монографія), 22 навчально-методичних праць, з них 1 підручник з гри­фом МОНУ та 3 навчальні посібники з грифом МОНСМУ.

Колісник Руслана Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафед­рі з 2000 року. Кандидатську дисертацію «Задача Коші для еволюційних рівнянь з опе­ратором диференціювання нескінченного порядку» за спеціальністю 01.01.02 – дифе­рен­ціальні рівняння захистила у 2005 році. Напрям наукових досліджень ­­– задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь. Автор 12 методичних рекомендацій, 33 наукових праць та 5 навчальних посібників.

Мартинюк Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафед­рі з 2004 року. Кандидатську дисертацію “Управління і комп’ютерне моделювання диск­ретних систем з розгалуженням структур” за спеціальністю 01.05.02 – математичне мо­делювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях захистив у 1996 році. На­прям наукових досліджень – динамічні дискретні системи з розгалуженням структур, для яких розглядаються питання керованості, спостережності мінімаксного керування та комп’ютерного моделювання. Автор 4 навчальних посібників, 7 методичних вказівок та 16 наукових праць.

Мироник Вадим Ілліч (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 2001 року. Кандидатську дисертацію „Періодична задача Коші та двоточкова задача для ево­люційних рівнянь нескінченного порядку” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рів­няння захистив у 2009 році. Напрям наукових досліджень – диференціальна геометрія ди­ференційованих многовидів з аффінорними скінченновимірними алгебрами, ево­лю­цій­ні рівняння з операторами узагальненого диференціювання. Автор 37 наукових і науково-ме­тодичних праць.

Шевчук Наталія Михайлівна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). Кандидатську ди­сертацію «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором узагальненого диферен­ці­ювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння захистила у 2009 році. Працює на кафедрі з 2003 року. Напрям наукових досліджень – задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь. Автор 5 методичних вказівок і 17 наукових праць.

Ковдриш Володимир Володимирович (асистент). Працює на кафедрі з 2003 року. На­прям наукових досліджень – вербальна ширина унітрикутних матриць. Автор 8 нау­ко­вих праць та 3 методичних вказівок.

Лучко Вікторія Сергіївна (кандидат фіз.-мат. наук., асистент). Працює на кафедрі з 2002 року. Кандидатську дисертацію „Лієво нільпотентні та характеристичні нільпо­тент­­ні ідеали асоціативних кілець” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел захис­тила у 2009 роцію Напрям наукових досліджень – односторонні лієво нільпотентні іде­али асоціативних кілець. Автор 9 наукових праць та 2 навчальних посібників.

Сумарюк Михайло Ілліч (кандидат фіз.-мат. наук., асистент). Працює на кафедрі з 2010 року. Кандидатську дисертацію „Вільні напівгрупи та групи, що породжуються функ­­ціональними перетвореннями” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел за­хис­­тив у 2010 році Автор 13 наукових праць та 2 навчальних видань (з грифом МОНУ).

Довгей Жанна Іллінічна (асистент). Працює на кафедрі з 2007 року. Напрям нау­ко­вих досліджень – нільпотентність і розв’язність деяких груп. Автор 5 наукових праць, 1 навчального посібника та 1 методичної розробки.

На кафедрі ведеться значна науково-методична робота з аналітичної геометрії, лі­ній­ної алгебри, алгебри i теорії чисел, диференціальної геометрії i топології, елемен­тар­ної математики та методики викладання математики, основ геометрії, вищої математики i дис­циплін спеціалізації. На допомогу вступникам до університету підго­тов­лено й опуб­лі­ко­вано ряд методичних посібників. Працюють кафедральні науковий та мето­дичний се­мі­нари.

Понад 70 років кафедра готує кваліфікованих науково-педагогічних фахівців з мате­матики. Викладачі кафедри читають такі загальні курси: для студентів факультету при­клад­ної математики та факультету комп’ютерних наук – “Алгебра і геометрія”, “Лінійна ал­гебра”, “Алгебра і теорія чисел”, “Аналітична геометрія”, “Диференціальна геометрія і топо­логія”, “Елементарна математика і методика викладання математики”, “Основи геометрії”; для студентів хімічного, біологічного, педагогічного факультетів – “Вища математика”, “Основи вищої математики”, “Математика”, “Теоретичні основи мате­мати­ки”. Читається ряд вибіркових курсів із сучасної алгебри, геометрії та методики ви­кладан­ня математики. Написання курсових, дипломних і магістерських робіт забезпечує якісну підготовку зі спеціалізації кафедри.

Багато викладачів кафедри нагороджено грамотами органів освіти, грамотою мі­ніс­терст­ва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Городецький В. В.), серед них є соросівський доцент (В.В.Городецький), лауреат премії ім. О.Поповича (М.М.По­хи­ла), відмінники народної освіти (В. В. Городецький, І.В.Житарюк).

За час свого існування кафедра підготувала понад 1000 спеціалістів.