Співробітники

Городецький Василь Васильович

Завідувач кафедри алгебри та інформатики.

Доктор фіз.-мат. наук.

Професор.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-6244-2822

http://www.researcherid.com/rid/E-1679-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sEfZNw8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940589300

 

 

Перелік публікацій (файл)

 

Городецький В.В. народився у 1958 р. У 1979 році закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет за спеціальністю «Математика». У 1985 році захистив кандидатську дисертацію „Про локалізацію та стабілізацію розв’язків задачі Коші для диференціальних рівнянь у класах узагальнених функцій” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник – член-кореспондент НАН України Горбачук М.Л.), а у 1995 році – докторську дисертацію „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння у Львівському університеті імені Івана Франка. З 1996 року очолює кафедру алгебри та геометрії, яку в 2004 році перейменовано на кафедру алгебри та інформатики, професор – з 1997 року.

В.В. Городецький – науковий редактор Буковинського математичного журналу, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К76.051.02. Підготував 14 кандидатів наук, був науковим консультантом 2 захищених докторських дисертацій. Опублікував понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 9 монографій, 1 підручник та 30 навчальних посібників (серед них 10 з грифом МОН України). За наполегливу працю та  значні досягнення в роботі В.В. Городецький відзначений подяками і грамотами по університету (2006-2009), почесною грамотою МОН України (2008) та званням Соросівський доцент (1996), Відмінник освіти України (2012), нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (2018).

 

 

Мартинюк Ольга Василівна

Заступник декана факультету математики та інформатики.

Доктор фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-0763-3551

http://www.researcherid.com/rid/C-2483-2016

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36650996000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpgdCMAAAAJ&hl=uk 

 

Перелік публікацій (файл)

 

Закінчила Чернівецький дер­жавний університет ім. Ю.Федьковича в 1998 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2007 р. Докторську дисертацію "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2017 р.

 

 

 

Житарюк Іван Васильович

Доктор історичних наук.

Професор.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0003-2154-6312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B26cKXsAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Житарюк І.В. народився у 1953 р. Закінчив Чернівецький державний університет у 1975р. за спеціальністю "Математика". Науковий ступінь кандидата фіз.- мат. наук (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) присуджено у 1992 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та геометрії ЧНУ присуджене в 1993 р. Докторську дисертацію на тему "Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)” захистив у 2010 р. Вчене звання професора кафедри алгебри та інформатики присуджене в 2012 р.

 

Боднарук Світлана Богданівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-4979-7669

http://www.researcherid.com/rid/C-4437-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57019311000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fOL-jH4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Перелік публікацій (файл)

 

Боднарук С.Б. закінчила Чернівецький дер­жавний  університет ім. Ю. Федь­ко­ви­ча в 1992 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження дихотомі­чних інваріантних много­видів динамічних систем» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 1995р. Вчене звання  доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2006 р.

 

Колісник Руслана Степанівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-7796-7760

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940846800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vdawp9EAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Колісник Р.С. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича у 2000 р. за спеціальністю "Математика" та у 2001 р. за спеціальністю "Облік і аудит". Кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2008 р.

 

Мироник Вадим Ілліч

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0003-1680-4479

http://www.researcherid.com/rid/C-4397-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36015499100

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2CtFEN4AAAAJ&hl=uk

   

Перелік публікацій (файл)

 

Мироник В.І. народився в 1979 р. Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2001р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння) захистив у 2010 р.

 

 

 

Сікора Віра Степанівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-5283-8759

http://www.researcherid.com/rid/C-2638-2016

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14069073700

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd8TkpEAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Домашня сторінка

 

Сікора В.С. у 1997 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федь­ко­вича за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок" (спеціальність 01.01.06 – алгебра і теорія чисел; керівник: доктор фізико-матема­тич­них наук, про­фесор Сущанський Віталій Іванович) за­­хистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському на­ці­о­­нальному університеті імені Тараса Шевченка в 2001 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри і геометрії ЧНУ присвоєно в 2003 р. Автор більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць.

Довгей Жанна Іллінічна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9bQUoCQAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Працює на кафедрі з 2002 року. Кандидатську дисертацію „Теоретико-групова будова групи трикутних автоморфзмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем” за спеціальністю 01.01.06 – “алгебра і теорія чисел” захис­тила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2013 році. Напрям нау­ко­вих досліджень – нільпотентність і розв’язність деяких груп. Автор 20 наукових праць та навчально-методичних посібників.

 

Лучко Вікторія Сергіївна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-2388-7711

http://www.researcherid.com/rid/R-7968-2016

https://www.scopus.com

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNEXjLYAAAAJ

 

Перелік публікацій (файл)

 

Лучко В.С. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 2000 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець" захистила в 2010 р.

 

Шевчук Наталія Михайлівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

 

Перелік публікацій (файл)

 

 

Шевчук Н.М. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2003 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором узагальненого диференціювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку"(спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2009 р.

 

Соваж Олексій Євгенович

Магістр математики.

Фахівець першої категорії.

Працює на кафедрі з 1999 року, випускник кафедри (1997 р.), кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, туризму та пауерліфтингу.