Кафедра алгебри та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У 1940 році у складі фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету була утворена кафедра алгебри та геометрії. Важливу роль в організації кафедри та обранні її наукового напрямку відіграли академіки Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992), Борис Володимирович Гнєдeнко (1912-1995) та заслужений діяч науки УРСР, професор Олександр Степанович Смогоржевський (1896-1969). Першим завідувачем кафедри став доцент Юрій Олександрович Кікець (1863-1969), а з 1945 року кафедрою завідував учень О.С.Смогоржевського Микола Григорович Бєляєв (1904­–1981). За направленням у лютому 1945 року він прибув на роботу в Чернівецький університет. У 1952 році захистив кандидатську дисертацію й наполегливо працював над проблемами диференціальної геометрії ліній та поверхонь неевклідових просторів нормалізації гіперповерхонь, оснащених полем прямих, опублікував понад 30 наукових праць.

З 1953 по 1956 рік М.Г.Бєляєв працював на посаді проректора з навчальної роботи ЧДУ, з 1956 по 1966 рік – декан фізико-математичного факультету, з 1956 по 1973 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії; доклав багато зусиль для встановлення наукових контактів кафедри алгебри та геометрії з провідними математичними центрами колишнього СРСР, приділяв велику увагу безпосередній роботі з молоддю, читав чудові лекції з основних та спеціальних курсів.

У 1948-1950 роках кафедрою завідував Михайло Костянтинович Фаге (1915-1995), а з 1950 по 1956 рік – Юрій Миколайович Ястребов (1917-1961). Саме в цей час на кафедрі розпочинаються дослідження в галузі ріманової геометрії та її узагальнень, відкривається аспірантура. Під керівництвом Ю.М.Ястребова закінчив аспірантуру i в 1959 році захистив кандидатську дисертацію випускник кафедри Борис Савич Вакарчук (1928 р.н.).

Спеціальні курси, прочитані О.С.Смогоржевським, М.Г.Бєляєвим, Ю.М.Ястребовим, – допомога кафедрі з боку провідних учених інших ВНЗ і академій наук – сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією. З лекціями для студентів i працівників кафедри виступали або керували їхньою науковою роботою такі вчені: академіки О.Д.Александров, О.В.Погорєлов, член-кореспондент АН СРСР Б.М.Делоне, професори В.А.Єфремович, М.П.Корнійчук, Г.Ф.Лаптєв, В.С.Малаховський, Н.М.Ocтіану, Б.А.Розенфельд, А.М.Самойленко, М.С.Синюков.

3 1973 по 1986 рік кафедру очолював Василь Тодорович Мартинюк (1938-1999). Василь Тодорович народився 14 січня 1938 році в селі Гаврилівцях Кіцманського району Чернівецької області. З 1968 року працював асистентом, потім старшим викладачем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року – на посаді доцента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року – на посаді завідувача кафедри алгебри та геометрії, з 1993 року – заступник декана, а з 1995 року до червня 1999 року – декан математичного факультету.

Кандидатську дисертацію В.Т.Мартинюк захистив у 1969 році. Його наукові дослідження стосуються апроксимації та відновлення функцій, ліній та поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одержано точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів неперервності, інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; досліджено точність відновлення ліній при наявності інформації про модулі немонотонності функцій, що задають параметрично лінію. Автор понад 40 наукових праць.

Велику увагу Василь Тодорович приділяв навчально-методичній роботі. Прочитані ним лекції та підготовлені 8 навчально-методичних посібників свідчать про високий професіоналізм і великий досвід творчої праці. В.Т.Мартинюк брав участь у організації та проведенні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських конференціях і на засіданнях методичних об’єднань учителів математики.

 „Геометрія образів неевклідових просторів з хаусдорфовою і проективною метриками” – така тема наукових досліджень кафедри у цей період. З ініціативи М.Г.Бєляєва і за допомогою Бюро всесоюзного Геометричного семінару (професори Г.Ф.Лаптєв, Н.М.Остіану, В.С.Малаховський) у 1979 році на базі кафедри алгебри та геометрії у Чернівецькому університеті працювала Всесоюзна геометрична школа. Це сприяло формуванню нового геометричного напрямку наукових досліджень кафедри, заснованому на так званому коваріантному методі з використанням апарату зовнішнього диференціального числення.

З 1986 по 1996 рік завідувачем кафедри був Роман Федорович Домбровський (1941-2006). Р.Ф.Домбровський народився 18 червня 1941 року в селі Марківка Томашпільського району Вінницької області. З 1965 року Р.Ф.Домбровський – асистент кафедри алгебри та геометрії. У 1972-1975 роках навчався в аспірантурі Відділу математики МДУ ім. Ломоносова. З 1975 року – старший викладач, з 1984 року – доцент кафедри алгебри та геометрії. З 1986 по 1996 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році.

Р.Ф.Домбровський будував внутрішню геометрію дотично-оснащеної поверхні n-вимірного проективного простору, досліджував диференційовні многовиди, дотичний жмуток яких має структуру розшарованого простору. Особливу увагу приділяв геометрії інтегральних підмноговидів у многовидах майже кватерніонної, антикватерніонної, квазікватерніонної структур. Автор понад 70 наукових праць. Роман Федорович  проводив на кафедрі алгебри та геометрії значну науково-методичну роботу, опублікував 10 навчально-методичних посібни­ків, 19 праць у співавторстві зі студентами. Спеціальні курси, прочитані Р.Ф.Домбровським, сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри – „Диференціально-геометричні структури на диференційовних многовидах” – стала також темою роботи в Чернівцях у 1987 році Всесоюзної геометричної школи. Матеріали Геометричної школи 1987 року опубліковано у вигляді наукової монографії (1991).

З 1996 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор Василь Васильович Городецький. Він у 1995 році захистив докторську дисертацію „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу”. В.В. Городецький – один із провідних спеціалістів на Україні з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і теорії операторів. Заснував наукову школу, основними напрямами наукової діяльності якої є дослідження задачі Коші та нелокальних задач для еволюційних рівнянь нескінченного порядку з псевдобесселевими операторами та операторами узагальненого диференціювання. Василь Васильович активний учасник міжнародних наукових конференцій з цієї тематики, науковий редактор Буковинського математичного журналу, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій. Успішно працює з молодими науковцями, підготував 14 кандидатів наук, 9 з яких працюють на факультеті математики та інформатики нашого університету, був науковим консультантом 2 захищених докторських дисертацій. Доробок Василя Васильовича у науковій царині відомий далеко за межами України. Понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 9 монографій, 1 підручник та 30 навчальних посібників, є вагомим внеском у розвиток української науки і освіти.

Городецький В.В. займає активну життєву позицію, пропагуючи національну ідею. За наполегливу працю та значні досягнення в роботі Василь Васильвич відзначений званням Соросівський доцент (1996), подяками і грамотами по університету (2006-2009), почесною грамотою МОН України (2008), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2012) та медаллю «На славу Чернівців» (2018).

На кафедрі працювали Д.В.Веденяпін, М.І.Нестеренко, Ю.С.Слободян, Б.С.Вакарчук, М.І.Штогрин, А.Я.Петренюк, Я.С.Крилюк, В.Л.Голець, Г.К.Курек, Т.Г.Курек, І.Я.Федів, В.С.Шадний, О.В.Опольська, С.М.Грабко, В.Г.Нагола, Є.У.Ясинська, В.С.Собчук, В.Т.Мартинюк, Н.П.Настасьєва, Т.Н.Балазюк, Х.Є.Курек, М.С.Овчар, М.М.Похила, Р.Ф.Домбровський, Готинчан І.З., Мартинюк С.В., Ковдриш В.В., Сумарюк М.І.

Математичний факультет і, зокрема, кафедра алгебри і геометрії завжди підтримувала і підтримує тісний зв’язок зі школами міста й області. Значна роль у налагодженні та підтриманні таких зв’язків належить М.І.Нестеренку – випускнику (1940) Харківського університету (1944-1955 роки – викладач Чернівецького учительського інституту, 1955-1976 роки – старший викладач кафедри алгебри і геометрії Чернівецького університету). М.І.Нестеренко організовував педагогічну практику студентів, видавав методичний посібник з методики викладання основ векторної алгебри в середній школі, а разом з М.М.Похилою – збірник задач для підготовки учнів до олімпіад з математики.

10 червня 2004 року згідно з наказом №10 по ЧНУ кафедру алгебри і геометрії перейменовано на кафедру алгебри та інформатики.

Нині на кафедрi алгебри та інформатики працюють 2 доктори фізико-математичних наук, 1 доктор історичних наук, 7 кандидатів фізико-математичних наук і 1 старший лаборант.

Городецький Василь Васильович (доктор фіз.-мат. наук, професор) – з 1996 по 2019 рр. завідувач кафедри, працює на кафедрі з 1996 року. Автор 9 монографій, 30 навчальних посібників та підручників (з них 10 з грифом МОН України), понад 300 наукових праць.

Мартинюк Ольга Василівна (доктор фіз.-мат. наук, професор) працює на кафедрі з 1998 року. У 2019 році обрана на посаду декана факультету математики та інформатики. Автор 4 монографій, 1 підручника (з грифом МОН України), 25 навчальних посібників (з них 5 з грифом МОН України), 10 методичних вказівок і більше 100 наукових праць.

Колісник Руслана Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) працює на кафедрі з 2000 року. З 2020 року 'є завдувачем кафедри алгебри та інформатики. Автор 10 навчальних посібників (з них 2 з грифом МОН України), 15 методичних вказівок і 43 наукових праць.

Боднарук Свiтлана Богданiвна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) працює на кафедрі з 1996 року. Автор 11 навчально-методичних і 14 наукових праць.

Житарюк Іван Васильович (доктор іст. наук, кандидат фіз.-мат. наук, професор) працює на кафедрі з 1977 року. Докторська дисертація присвячена дослідженню розвитку математичної освіти і науки Буковини і Північної Бесарабії (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Автор 1 монографії, 10 навчальних посібників чотири з яких з грифом МОН України, понад 130 наукових праць.

Мироник Вадим Ілліч (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) працює на кафедрі з 2001 року. Автор 4 навчально-методичних і 25 наукових праць.

Cікopa Bірa Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) працює на кафедрі з 1997 року. Автор 1 монографії, 8 нав­чальних посібників (з них 1 з грифом МОН України), більше 20 методичних вказівок та понад 60 нау­ко­вих праць.

Лучко Вікторія Сергіївна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент) працює на кафедрі з 2002 року. Автор 4 навчально-методичних і 27 наукових праць.

Довгей Жанна Іллінічна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент) працює на кафедрі з 2002 року. Автор 5 наукових праць.

Шевчук Наталя Михайлівна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент) працює на кафедрі з 2003 року. Автор 2 навчально-методичних і 12 наукових праць.

Соваж Олексій Євгенович (старший лаборант) працює на кафедрі з 1999 року, випускник кафедри (1997 р.), кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, туризму та пауерліфтингу.

На кафедрі ведеться значна навчально-методична робота з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, алгебри i теорії чисел, диференціальної геометрії i топології, елементарної математики та методики викладання математики, основ геометрії, вищої математики i дисциплін спеціалізації. На допомогу вступникам до університету підготовлено й опубліковано низку методичних посібників. Працюють кафедральні науковий та методичний семінари.

Уже майже 80 років кафедра готує кваліфікованих науково-педагогіч­них фахівців з математики, забезпечує читання ряду вибіркових курсів із сучасної алгебри, геометрії та методики викладання математики. Написанням курсових і магістерських робіт забезпечується якісна підготовка зі спеціалізації кафедри. За час свого існування кафедра підготувала понад 1000 фахівців.