Історія кафедри

Зліва направо: Ковдриш В.В., доц. Сікора В.С., доц. Мироник В.І., доц. Колісник Р.С., доктор фіз.-мат. наук, проф. Городецький В.В., доц. Боднарук С.Б. , Шевчук Н.М., Лучко В.С., доктор фіз.-мат. наук, доц. Мартинюк О.В., доктор історичних наук, проф. Житарюк І.В.

Зліва направо: Ковдриш В.В., доц. Сікора В.С., доц. Мироник В.І., доц. Колісник Р.С., доктор фіз.-мат. наук, проф. Городецький В.В., доц. Боднарук С.Б. , Шевчук Н.М., Лучко В.С., доктор фіз.-мат. наук, доц. Мартинюк О.В., доктор історичних наук, проф. Житарюк І.В.

Історія кафедри алгебри та інформатики

(до 2004 року – кафедра алгебри та геометрії)

Кафедра алгебри та геометрії утворена в 1940 році у складі фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету. Важливу роль в організації кафедри та обранні її наукового напрямку відіграли академіки Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992), Борис Володимирович Гнєдeнко (1912-1995) та заслужений діяч науки УРСР, професор Олександр Степанович Смогоржевський (1896-1969). Першим завідувачем кафедри став доцент Юрій Олександрович Кікець (1893-1969), а з 1945 року завідував кафедрою алгебри та геометрії учень О.С.Смогоржевського Микола Григорович Бєляєв (1904­–1981). За направленням у лютому 1945 року він прибув на роботу в Чернівецький університет. У 1952 році захистив кандидатську дисертацію й наполегливо працював над проблемами диференціальної геометрії ліній та поверхонь неевклідових просторів нормалізації гіперповерхонь, оснащених полем прямих, опублікував понад 30 наукових праць.

З 1953 по 1956 рік М.Г.Бєляєв працював на посаді проректора з навчальної роботи ЧДУ, з 1956 по 1966 рік – декан фізико-математичного факультету, з 1956 по 1973 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії; доклав багато зусиль для встановлення наукових контактів кафедри алгебри та геометрії з провідними математичними центрами колишнього СРСР, приділяв велику увагу безпосередній роботі з молоддю, читав чудові лекції з основних та спеціальних курсів.

У 1948-1950 роках кафедрою завідував Михайло Костянтинович Фаге (1915-1995), а з 1950 по 1956 рік – Юрій Миколайович Ястребов (1917-1961). Саме в цей час на кафедрі розпочинаються дослідження в галузі ріманової геометрії та її узагальнень, відкривається аспірантура. Під керівництвом Ю.М.Ястребова закінчив аспірантуру i в 1959 році захистив кандидатську дисертацію випускник кафедри Борис Савич Вакарчук (1928 р.н.).

Спеціальні курси, прочитані О.С.Смогоржевським, М.Г.Бєляєвим, Ю.М.Ястребовим, – допомога кафедрі з боку провідних учених інших ВНЗ і академій наук – сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією. З лекціями для студентів i працівників кафедри виступали або керували їхньою науковою роботою такі вчені:  академіки О.Д.Александров, О.В.Погорєлов, член-кореспондент АН СРСР Б.М.Делоне, професори В.А.Єфремович, М.П.Корнійчук, Г.Ф.Лаптєв, В.С.Малаховський, Н.М.Ocтіану, Б.А.Розенфельд, А.М.Самойленко, М.С.Синюков.

3 1973 по 1986 рік кафедру очолював – Василь Тодорович Мартинюк (1938-1999). Василь Тодорович народився 14 січня 1938 році в селі Гаврилівцях Кіцманського району Чернівецької області. З 1968 року працював асистентом, потім старшим викладачем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року – на посаді доцента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року – на посаді завідувача кафедри алгебри та геометрії, з 1993 року – заступник декана, а з 1995 року до червня 1999 року – декан математичного факультету.

Кандидатську дисертацію В.Т.Мартинюк захистив у 1969 році. Його наукові дослідження стосуються апроксимації та відновлення функцій, ліній та поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одержано точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів неперервності, інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; досліджено точність відновлення ліній при наявності інформації про модулі немонотонності функцій, що задають параметрично лінію. Автор понад 40 наукових праць.

Велику увагу Василь Тодорович приділяв навчально-мето­дичній роботі. Прочитані ним лекції та підготовлені навчаль­но-методичні посібники свідчать про високий професіоналізм і великий досвід творчої праці. В.Т.Мартинюк брав участь у організації та проведенні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських конференціях і на засіданнях методичних об’єднань учителів математики.

„Геометрія образів неевклідових просторів з хаусдорфовою і проективною метриками” – така тема наукових досліджень ка­федри у цей період. З ініціативи М.Г.Бєляєва і за допомогою Бюро всесоюзного Геометричного семінару у 1979 році на базі кафедри алгебри та геометрії у Чернівецькому університеті працювала Всесоюзна геометрична школа. Це сприяло форму­ванню нового геометричного напрямку наукових досліджень ка­федри, заснованому на так званому коваріантному методі з ви­користанням апарату зовнішнього диференціального числення.

З 1986 по 1996 рік завідувачем кафедри був Роман Федорович Домбровський (1941-2006). Р.Ф.Домбровський народився 18 червня 1941 року в селі Марківка Томашпільського району Вінницької області. З 1965 року Р.Ф.Домбровський – асистент кафедри алгебри та геометрії. У 1972-1975 роках навчався в аспірантурі Відділу математики МДУ ім. Ломоносова. З 1975 року – старший викладач, з 1984 року – доцент кафедри алгебри та геометрії. З 1986 по 1996 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році.

Р.Ф.Домбровський будував внутрішню геометрію дотично-оснащеної поверхні n-вимірного проективного простору, досліджував диференційовні многовиди, дотичний жмуток яких має структуру розшарованого простору. Особливу увагу приділяв геометрії інтегральних підмноговидів у многовидах майже кватерніонної, антикватерніонної, квазікватерніонної структур. Автор понад 70 наукових праць. Роман Федорович  проводив на кафедрі алгебри та геометрії значну науково-мето­дичну роботу, опублікував 10 навчально-методичних посібни­ків, 19 праць у співавторстві зі студентами. Спеціальні курси, прочитані Р.Ф.Домбровським, сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричною спеціалізацією.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри – „Диференці­ально-геометричні структури на диференційовних многовидах” – стала також темою роботи в Чернівцях у 1987 році Всесоюзної геометричної школи. Матеріали Геометричної школи 1987 року опубліковано у вигляді наукової монографії (1991).

З 1996 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор Василь Васильович Городецький. Він у 1995 році захистив докторську дисертацію „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу”. Напрям наукових досліджень – еволюційні рівняння нес­кінченного порядку з операторами узагальненого диференцію­вання. Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 30 навчальних посібників (10 з грифом МОН України), а також 10 монографій: „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рів­нянь параболічного типу”, „Граничні власти­вості гладких у шарі розв’язків рівнянь параболічного типу”, „Проблема локалізації Рімана: деякі аспекти та застосування”, „Задача Коші для еволюційних рівнянь нескінченного порядку”, „Еволюційні рівняння в зліченно-нормованих просторах нескінченно дифе­ренційовних функцій”, „Задача Коші та нелокальні задачі для сингулярних еволюційних рівнянь параболічного типу”, „Нелокальні задачі для еволюційних рівнянь  першого порядку за часовою змінною”, „Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь  першого порядку за часовою змінною”, „Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах”, „Задача Коші та багатоточкові задачі для сингулярних рівнянь параболічного типу”. Під керівництвом В.В.Городецького захищено 14 кандидатських дисертацій та 2 докторські, де він був консультантом. Його учні І.В.Житарюк, Т.І.Готинчан, В.А.Літовченко, О.В.Мартинюк, Р.С.Колісник, Н.М.Шевчук, О.М.Ленюк, В.І.Мироник І.С.Тупкало працюють на факультеті математики та інформатики Чернівецького університету.

На кафедрі працювали Д.В.Веденяпін, М.І.Нестеренко, Ю.С.Слободян, Б.С.Вакарчук, М.І.Штогрин, А.Я.Петренюк, Я.С.Крилюк, В.Л.Голець, Г.К.Курек, Т.Г.Курек, І.Я.Федів, В.С.Шадний, О.В.Опольська, С.М.Грабко, В.Г.Нагола, Є.У.Ясинська, В.С.Собчук, В.Т.Мартинюк, Н.П.Настасьєва, Т.Н.Балазюк, Х.Є.Курек, М.С.Овчар, Р.Ф.Домбровський, М.М.Похила, С.В.Мартинюк, В.В.Ковдриш, М.І.Сумарюк.

Математичний факультет і, зокрема, кафедра алгебри і гео­метрії завжди підтримувала і підтримує тісний зв’язок зі школа­ми міста й області. Значна роль у налагодженні та підтриманні таких зв’язків належить М.І.Нестеренку – випускнику (1940) Харківського університету (1944-1955 роки – викладач Черні­вецького учительського інституту, 1955-1976 роки – старший викладач кафедри алгебри і геометрії Чернівецького університе­ту). М.І.Нестеренко організовував педагогічну практику студен­тів, видавав методичний посібник з методики викладання основ векторної алгебри в середній школі, а разом з М.М.Похилою – збірник задач для підготовки учнів до олімпіад з математики.

З 2001 року темою наукових досліджень кафедри є властивості фільтрованих вінцевих добутків і матричних груп, еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку та іншими операторами узагальненого диференціювання, розвиток теорії задачі Коші та нелокальних багатоточкових задач для вказаних рівнянь у локально-опуклих та топологічно спряжених до них просторах, математична освіта і наука на Буковині.

10 червня 2004 року згідно з наказом №10 по ЧНУ кафедру алгебри і геометрії перейменовано на кафедру алгебри та інформатики.

Нині на кафедрi алгебри та інформатики працюють 2 доктори фіз.-мат. наук, 1 доктор історичних наук, 7 кандидатів фіз.-мат. наук і 1 старший лаборант.

Городецький Василь Васильович (доктор фіз.-мат. наук, професор). Завідувач кафедри алгебри та інформатики в 1996-2019 рр. Працює на ка­федрі з 1996 року. У 1995 р. захистив докторську дисертацію „Дослідження множин по­чаткових значень гладких розв’язків диференціально­-операторних рівнянь парабо­ліч­но­го типу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Напрям наукових до­слід­жень – еволюційні рівняння нескінченного порядку з псевдо диференціальними опе­ра­торами. Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 30 навчальних посібників (10 з грифом МОН України), а також 10 монографій. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій та 2 докторські, де він був консультантом.

Мартинюк Ольга Василівна (доктор фіз.-мат. наук, професор). Працює на кафедрі з 1998 року. Закінчила Чернівецький дер­жавний університет ім. Ю.Федьковича в 1998 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2007 р. Докторську дисертацію "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2017 р. Автор понад 60 на­у­ко­вих праць (з них - 1 монографія), понад 30 навчально-методичних праць, з них 1 підручник та 3 навчальні посібники з грифом МОНУ. У листопаді 2019 року обрана на посаду декана факультету математики та інформатики ЧНУ.

Колісник Руслана Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафед­рі з 2000 року. Кандидатську дисертацію «Задача Коші для еволюційних рівнянь з опе­ратором диференціювання нескінченного порядку» за спеціальністю 01.01.02 – дифе­рен­ціальні рівняння захистила у 2005 році. Напрям наукових досліджень ­­– задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь. З 2020 року є завідувачем кафедри алгебри та інформатики.

Житарюк Іван Васильович (кандидат фіз.-мат. наук, доктор іст. наук, професор). Пра­цює на кафедрі з 1977 року. Кандидатську дисертацію на тему “Задача Коші для па­рабо­лічних рівнянь з деякими виродженнями у просторах узагальнених функцій” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння захистив у 1992 році. Докторську дисертацію на тему „Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)” (спеціальність − українознавство) захистив у 2010 році. На­прям наукових до­сліджень – граничні властивості гладких у шарі розв’язків рівнянь параболічного типу, історія розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Автор 1 мо­нографії, 7 навчальних посібників, понад 120 наукових праць.

Боднарук Свiтлана Богданiвна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 1996 року. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію “Дослідження дихотомічних інваріантних многовидів динамічних систем” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Напрям наукових досліджень – інваріантні многовиди авто­ном­них систем диференціальних рівнянь, функція Гpіна лінійного розширення динамічної сис­теми на тopі.

Мартинюк Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працював на кафед­рі з 2004 по 2014 роки. Кандидатську дисертацію “Управління і комп’ютерне моделювання диск­ретних систем з розгалуженням структур” за спеціальністю 01.05.02 – математичне мо­делювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях захистив у 1996 році. На­прям наукових досліджень – динамічні дискретні системи з розгалуженням структур, для яких розглядаються питання керованості, спостережності мінімаксного керування та комп’ютерного моделювання.

Мироник Вадим Ілліч (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 2001 року. Кандидатську дисертацію „Періодична задача Коші та двоточкова задача для ево­люційних рівнянь нескінченного порядку” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рів­няння захистив у 2009 році. Напрям наукових досліджень – диференціальна геометрія ди­ференційованих многовидів з аффінорними скінченновимірними алгебрами, ево­лю­цій­ні рівняння з операторами узагальненого диференціювання.

Cікopa Bірa Степанівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). Працює на кафедрі з 1997 року. Кандидатську дисертацію “Мінімальні системи твірних скінченних гіперок­та­ед­­ральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, захистила у 2001 році. Напрям наукових досліджень – системи твірних скінченних метасиметричних та автоматичних груп підстановок.

Шевчук Наталія Михайлівна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). Кандидатську ди­сертацію «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором узагальненого диферен­ці­ювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння захистила у 2009 році. Працює на кафедрі з 2003 року. Напрям наукових досліджень – задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь.

Лучко Вікторія Сергіївна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). Працює на кафедрі з 2002 року. Кандидатську дисертацію „Лієво нільпотентні та характеристичні нільпо­тент­­ні ідеали асоціативних кілець” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел захис­тила у 2009 роцію Напрям наукових досліджень – односторонні лієво нільпотентні іде­али асоціативних кілець.

Довгей Жанна Іллінічна (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). Працює на кафедрі з 2007 року. Напрям нау­ко­вих досліджень – нільпотентність і розв’язність деяких груп.

На кафедрі ведеться значна навчально-методична робота з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, алгебри i теорії чисел, диференціальної геометрії i топології, елементарної математики та методики викладання математики, основ геометрії, вищої ма­тематики i дисциплін спеціалізації. На допомогу вступникам до університету опубліковано ряд методичних посібників. Працюють кафедральні науковий та методичний семінари.

Уже 77 років кафедра готує кваліфікованих науково-педаго­гічних фахівців з математики, забезпечує читання вибіркових курсів із сучасної алгебри, геометрії та методики викладання математики. Написанням курсових і дипломних робіт, забезпечується якісна підготовка зі спеціалізації кафедри.

За наполегливу працю та значні досягнення в роботі викладачі кафедри відзначені подяками і грамотами по університету, почесними грамотами Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації, почесною грамотою МОН України (Городецький В.В.) та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (Житарюк І.В., Городецький В.В.), званням Соросівський доцент (Городецький В.В.).

За час існування кафедри підготовлено понад 1500 спеціалістів.