• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

"Основи вищої математики" для спеціальності 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні мати

знати: основне поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміст: використання вивченого матеріалу для розгляду конкретних завдань, використання теоретичних знань на практиці.

Змістовий модуль 1 . Елементи математичної логіки. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії

Тема 1. Елементи математичної логіки. Визначники. Системи лінійних рівнів

Тема 2. Матриці та дії над ними.

Тема 3. Системи координат. Скалярний, векторний та мішальний придбання векторів.

Тема 4. Поняття лінії на площині. Пряма на площині. Канонічні рівні лінійного другого порядку.

Тема 5. Площина в просторі. Пряма в просторі.

 

Змістовий модуль 2.  Функції однієї зміни. Диференціальне та інтегральне функціонування однієї зміни. Функції багатьох змін

Тема 6. Функції однієї зміни: основні означення. Числові послідовності. Границя функцій. Неперевіреність функцій однієї зміни.

Тема 7. Диференціальне функціонування однієї зміни та його застосування.

Тема 8. Інтегральне функціонування однієї зміни. Невизначений інтеграл.

Тема 9. Інтегральне функціонування однієї зміни. Визначений інтеграл.

Змістовий модуль 3. Ряди. Диференціальні рівні. Теорія ймовірностей

Тема 10. Числові ряди. Ряди з додатковими членами. Знакозмінні ряди.

Тема 11. Степеневі ряди.

Тема 12. Диференціальні рівні 1-го порядку.

Тема13. Диференціальне рівняння 2-го порядку.

Тема 14. Елементи теорії ймовірностей.

Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
"Основи вищої математики"  для  спеціальності 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»
  • Кількість кредитів 5
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 2
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Екзамен