• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

На третьому курсі студенти факультету математи­ки та інформатики, які спе­ці­а­лі­зу­­ють­ся за освітньо-професійною програмою «Математика та інформатика» (спеціальність 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)», га­лу­зь знань 01 ‒ «Освіта») один день на тиждень (по 6 годин в ЗЗСО), згідно зі складеним розкладом, про­ходять ознайомлювальну педагогічну прак­ти­ку, під час якої во­ни спостерігають за роботою вчителя, вчаться (поки що пасивно) за­сто­со­вувати набуті ни­ми те­о­ре­­тичні знання з обов'язкових навчальних дисциплін та дис­циплін вільного вибору студентів (зокрема, Аналітична геометрія, Ліній­на алгебра, Програмування, Теорія чисел, Математичний аналіз, Основи інфор­ма­цій­них технологій, Геометричні перетворення та побудова зображень, Педагогіка з осно­­вами педмайстерності, Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах, Методика викладання математики, Методика викладання інформатики, Історія ма­те­матики тощо), практичні знан­­ня з елементарної ма­те­ма­ти­ки, про­гра­му­вання та використання компʼютерної техніки та ІКТ, отримані при про­ходженні попередніх (обчислювальних) практик, у повсякденній прак­тич­­ній ді­яль­ності спе­ці­а­ліс­та-математика.

Ознайомлювальна педагогічна практика формує у студентів цілісне уяв­лен­ня про різні типи сучасних закладів загальної середньої освіти, їх навчальний та навчально-виховний комплекс, створює у студентів установки на формування про­фе­сійного інтересу до педагогічної діяльності вчителя, професійної позиції, роз­ви­ває потреби у студентів у самопізнанні і самовдосконаленні.

Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Ознайомлювальна педагогічна практика (3 курс)
  • Цільова група студенти 3 курсу (спеціальність 014.04)