• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

На четвертому курсі студенти факультету математи­ки та інформатики, які спе­ці­а­лі­зу­­ють­ся за освітньо-професійною програмою «Математика та інформатика», про­ходять педагогічну практику, під час якої во­ни повинні застосовувати набуті ни­ми те­о­ре­­тичні знання з нормативних нав­чальних дис­циплін (зокрема, «Еле­мен­тар­­на ма­­тематика та методика ви­кла­дання ма­­те­ма­ти­ки», «Математичний аналіз», «Лі­­ній­на алгебра», «Аналітична гео­метрія», «Ін­фор­ма­тика та програмування», «Пе­да­го­гі­ка», «Психологія», «Педагогічна майс­тер­­ність» тощо) та вибіркових дисциплін («Геометричні перетворення», «Прик­лад­не про­­грам­не забезпечення», «Те­оретичні основи математики» тощо), практичні знан­­ня з елементарної ма­те­ма­ти­ки, про­гра­му­вання та використання персональних ком­п'ю­терів, отримані при про­ходженні попередніх практик, у повсякденній прак­тич­­ній ді­яль­ності спе­ці­а­ліс­та-математика.

Городецький Василь Васильович

Городецький Василь Васильович

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Лучко Вікторія Сергіївна

Лучко Вікторія Сергіївна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Шевчук Наталія Михайлівна

Шевчук Наталія Михайлівна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Педагогічна практика (4 курс)
  • Цільова група студенти 4 курсу (спеціальність 014.04)