Співробітники

Городецький Василь Васильович

Доктор фіз.-мат. наук.

Професор.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-6244-2822

http://www.researcherid.com/rid/E-1679-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sEfZNw8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940589300

 

Перелік публікацій (файл)

 

Городецький В.В. народився у 1958 р. У 1979 році закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет за спеціальністю «Математика». У 1985 році захистив кандидатську дисертацію „Про локалізацію та стабілізацію розв’язків задачі Коші для диференціальних рівнянь у класах узагальнених функцій” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник – член-кореспондент НАН України Горбачук М.Л.), а у 1995 році – докторську дисертацію „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння у Львівському університеті імені Івана Франка. Професор – з 1997 року. З 1996 по 2019 рр. очолював кафедру алгебри та геометрії, яку в 2004 році перейменовано на кафедру алгебри та інформатики.

В.В. Городецький – науковий редактор Буковинського математичного журналу, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К76.051.02. Підготував 14 кандидатів наук, був науковим консультантом 2 захищених докторських дисертацій. Опублікував понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 9 монографій, 1 підручник та 30 навчальних посібників (серед них 10 з грифом МОН України). За наполегливу працю та  значні досягнення в роботі В.В. Городецький відзначений подяками і грамотами по університету (2006-2009), почесною грамотою МОН України (2008) та званням Соросівський доцент (1996), Відмінник освіти України (2012), нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (2018).

 

 

Мартинюк Ольга Василівна

Декан факультету математики та інформатики.

Доктор фіз.-мат. наук.

Професор.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-0763-3551

http://www.researcherid.com/rid/C-2483-2016

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36650996000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpgdCMAAAAJ&hl=uk 

 

Перелік публікацій (файл)

 

Закінчила Чернівецький дер­жавний університет ім. Ю.Федьковича в 1998 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2007 р. Докторську дисертацію "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2017 р. У листопаді 2019 року обрана на посаду декана факультету математики та інформатики ЧНУ.

 

 

 

Колісник Руслана Степанівна

Завідувач кафедри алгебри та інформатики.

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-7796-7760

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940846800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vdawp9EAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Колісник Р.С. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича у 2000 р. за спеціальністю "Математика" та у 2001 р. за спеціальністю "Облік і аудит". Кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2008 р. З 2020 року працює завідувачем кафедри алгебри та інформатики.

 

Житарюк Іван Васильович

Доктор історичних наук.

Професор.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0003-2154-6312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B26cKXsAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Житарюк І.В. народився у 1953 р. Закінчив Чернівецький державний університет у 1975р. за спеціальністю "Математика". Науковий ступінь кандидата фіз.- мат. наук (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) присуджено у 1992 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та геометрії ЧНУ присуджене в 1993 р. Докторську дисертацію на тему "Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)” захистив у 2010 р. Вчене звання професора кафедри алгебри та інформатики присуджене в 2012 р.

 

Боднарук Світлана Богданівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-4979-7669

http://www.researcherid.com/rid/C-4437-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57019311000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fOL-jH4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Перелік публікацій (файл)

 

Боднарук С.Б. закінчила Чернівецький дер­жавний  університет ім. Ю. Федь­ко­ви­ча в 1992 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження дихотомі­чних інваріантних много­видів динамічних систем» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 1995р. Вчене звання  доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2006 р.

 

Мироник Вадим Ілліч

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0003-1680-4479

http://www.researcherid.com/rid/C-4397-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36015499100

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2CtFEN4AAAAJ&hl=uk

   

Перелік публікацій (файл)

 

Мироник В.І. народився в 1979 р. Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2001р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння) захистив у 2010 р.

 

 

 

Сікора Віра Степанівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Доцент.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-5283-8759

http://www.researcherid.com/rid/C-2638-2016

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14069073700

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd8TkpEAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Домашня сторінка

 

Сікора В.С. у 1997 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федь­ко­вича за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок" (спеціальність 01.01.06 – алгебра і теорія чисел; керівник: доктор фізико-матема­тич­них наук, про­фесор Сущанський Віталій Іванович) за­­хистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському на­ці­о­­нальному університеті імені Тараса Шевченка в 2001 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри і геометрії ЧНУ присвоєно в 2003 р. Автор більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць.

Довгей Жанна Іллінічна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9bQUoCQAAAAJ&hl=uk

 

Перелік публікацій (файл)

 

Працює на кафедрі з 2002 року. Кандидатську дисертацію „Теоретико-групова будова групи трикутних автоморфзмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем” за спеціальністю 01.01.06 – “алгебра і теорія чисел” захис­тила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2013 році. Напрям нау­ко­вих досліджень – нільпотентність і розв’язність деяких груп. Автор 20 наукових праць та навчально-методичних посібників.

 

Лучко Вікторія Сергіївна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-2388-7711

http://www.researcherid.com/rid/R-7968-2016

https://www.scopus.com

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNEXjLYAAAAJ

 

Перелік публікацій (файл)

 

Лучко В.С. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 2000 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець" захистила в 2010 р. 

 

Шевчук Наталія Михайлівна

Кандидат фіз.-мат. наук.

Асистент.

 

Наукометричні бази даних:

 

Перелік публікацій (файл)

 

 

Шевчук Н.М. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2003 р. за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором узагальненого диференціювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку"(спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2009 р.

 

Соваж Олексій Євгенович

Магістр математики.

Фахівець першої категорії.

Працює на кафедрі з 1999 року, випускник кафедри (1997 р.), кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, туризму та пауерліфтингу.